Cookies & GDPR

Kdo je správcem osobních údajů?

Feedyou s.r.o., se sídlem Staňkova 1322, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 02927438, DIČ: CZ02927438;

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33539

zastoupená Ing. Vojtěchem Dlouhým, jednatelem

(dále také „My“).

Zpracování osobních údajů

Informujeme tímto vás jako naše zákazníky, uživatele našich Internetových stránek a účastníky našich firemních akcí, o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitým tématem, a proto se budeme v našich vztazích s Vámi vždy řídit těmito zásadami.

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let zásadně nezpracováváme.

V případě nejasností a v případě toho, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit se anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese gdpr@feedyou.agency.

Rozsah zpracování osobních údajů a typy zpracovávaných údajů

Osobní údaje získáváme, pokud:

 • nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách;
 • nám pošlete poptávku našich služeb;
 • s námi uzavřete smlouvu;
 • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem.

Kdo všechno má k vašim osobním údajům přístup?

Naši kolegové a specialisté zpracovávají Vaše osobní údaje tak, abychom Vám byli schopni poskytnout co nejlepší služby. Dále Vaše osobní údaje předáváme těmto typům subjektů:

 • Dodavatelé serverových, webových a cloudových služeb.
 • Dodavatelé marketingových služeb pro tvorbu a šíření reklam, odesílání newsletterů a další sociální sítě.
 • Poskytovatelům doručovacích služeb (jako je Česká pošta atp).
 • Poskytovatelům právních služeb.
 • Dodavatelé IT služeb (především konzultanti, programátoři a systémoví admini.
 • Poskytovatel účetních a administrativních služeb potřebných pro chod firmy.
 • Služby externích subjektů, poradců a obchodních zástupců.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Všechny Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a poté po dobu 5 let v případě oprávněného zájmu.

Osobní údaje poté budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty, zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu). Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit.

Pokud jsme vám oznámili konkrétní dobu po jakou budeme v konkrétním případě osobní údaje uchovávat, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů tak nikdy nepřekročíme dobu, které byla uvedena při udělení souhlasu a po vypršení souhlasu Vaše osobní údaje smažeme.

Účely zpracování a jejich právní základ

Účely, pro které osobní údaje zpracováváme, lze rozdělit do následujících hlavních okruhů: vyřízení objednávky, poskytování podpory, poskytování našich služeb.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely, ke kterým mají příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k našemu postavení jako obchodního partnera a účelům, pro které v souvislosti s tím Vaše osobní údaje zpracovávají, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

 • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na vaši žádost
 • je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti
 • pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů
 • na základě Vašeho souhlasu

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?

 • Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím; za podmínek tam uvedených vám na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu, tedy abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají, případně aby doplnila neúplné osobní údaje, budou-li proto splněny podmínky.
 • Právo, abychom omezili zpracování osobních údajů, budou-li proto splněny podmínky.
 • Právo, abychom aktualizovali Vaše osobní údaje u příjemců, tedy aby oznámil příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.
 • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás dotýká, nebude-li toto takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.
 • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

Výše uvedená práva Vám přitom budou náležet i po nabytí účinnosti Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Automatizované zpracování

V rámci provozování chatbota dochází k automatizovanému zpracování vašich osobních údajů. Typicky dochází k napojení chatbota do komunikačního kanálu (messenger, jiný chat), kdy s Vámi chatbot komunikuje. Automatizované zpracování samo o sobě nebude mít negativní důsledky při posouzení shody mezi Vašimi zkušenostmi a požadavky na danou pracovní pozici. Opatření na ochranu Vašich práv a svobod jsou přijaté jak na technické úrovni (využívá se technologická infastruktura Microsoft), veškeré databáze jsou omezené pro přístup. Organizačně mají v rámci naší společnosti k datům přístup jen pověřené osoby.

Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v účinnost dne 25. 5. 2018.

Verze

Verze tohoto dokumentu: 2.00

This post is also available in: English